Wrocław, ul. Purkyniego 1/114 koło Galerii Dominikańskiej
+48604611102
psychologplus.pl@gmail.com

Dyżur Psychologa Regulamin Czatu

Psychologia. Mindfulness. Coaching. Terapia

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystępując do korzystania z Usługi czatu z psychologiem podczas dyżuru psychologa, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między firmą: Psychologplus.pl Marta Kwiatkowska ul. Słoneczna 3a, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 8961416970, a Klientem.
 3. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@psychologplus.pl lub psychologplus.pl@gmail.com.
 4. Z usługi czatu z psychologiem podczas dyżuru psychologa mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych/coachingowych/poradnictwa psychologicznego w dowolnej formie przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Specjaliście lub firmie Psycholog Plus.
 5. Specjalista ani firma Psycholog Plus nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  • Numer telefonu Klienta – oznacza numer telefonu, z którego Klient wysyła wiadomości sms oraz przez komunikatory przypisane do tego numeru oraz kontaktuje się telefonicznie z firmą Psycholog Plus oraz ze Specjalistą.
  • Adres mailowy Klienta – oznacza adres z którego Klient wysyła wiadomości, na ten adres dostarczane są również wiadomości ze strony PsychologPlus.pl do Klienta.
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usługi czatu z psychologiem świadczonych przez Psychologa.
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.), 
  • Firma Psycholog Plus – zwana także „Firmą” jest usługodawcą i oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazuje do zatrudnianych w firmie oraz współpracujących z firmą Specjalistów zlecenia wykonania usługi czatu z psychologiem podczas ich dyżuru.
  • Specjalista – Psycholog/ Coach/ Terapeuta pracujący na rzecz Firmy Psycholog Plus lub/i współpracujący z Firmą.
  • Numer telefonu specjalisty – numer telefonu z którego korzysta Specjalista w godzinach trwania dyżuru, wykorzystywany do odbywania czatu z Klientami poprzez ustalony komunikator.
  • Ogólny numer telefonu – numer telefonu do ustalania spraw organizacyjnych, zadawania pytań organizacyjnych i umawiania wizyt. Numer telefonu podany na stronie psychologplus.pl w zakładce „Kontakt”
  • Ogólny Adres Mailowy – adres mailowy do kontaktu z Firmą podany na stronie psychologplus.pl w zakładce „Kontakt”
  • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej psychologplus.pl do której firma Psycholog Plus dysponuje stosownym prawem,
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usługi czatu z psychologiem podczas Dyżuru Psychologa
  • Dyżur Psychologa – ustalane przez firmę Psycholog Plus godziny w których dany Specjalista (Psycholog) jest dostępny na czacie (komunikator WhatsApp) dla Klientów zapisanych uprzednio na korzystanie z Usługi w danym terminie.
  • Czat z Psychologiem – zwany również „Usługą” jest możliwością konsultacji Klienta z Psychologiem podczas godzin Dyżuru Psychologa poprzez czat pisany na ustalonym komunikatorze. Klient może uczestniczyć w Czacie z Psychologiem po uprzednim zapisaniu się/zarezerwowaniu miejsca.
  • Zapis na Czat – to zgłoszenie przez Klienta chęci uczestnictwa w Czacie z Psychologiem i dostarczenia potrzebnych informacji, po czym Klient otrzymuje informację o zarezerwowaniu dla niego miejsca na czacie, jeśli wszystkie warunki zostały poprawnie spełnione.
  • Komunikator – komunikator, przez który odbywa się pisemny czat pomiędzy Psychologiem/Specjalistą a Klientem podczas Dyżuru Psychologa. Najczęściej za Komunikator jest uważany WhatsApp, chyba że wspólne indywidualne ustalenia z Klientem wskazują inaczej.
  • Lista Rezerwowa – to lista na którą wpisany zostaje Klient w przypadku, gdy na Czat z Psychologiem zostało uprzednio zapisanych tyle osób, że miejsca na dany termin zostały wyczerpane.

§ III.
USŁUGA

 1. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz Usługi polegającej na wymianie pisemnych wiadomości z Psychologiem przez Komunikator w trakcie trwania Dyżuru Psychologa. Świadczenie wskazanej Usługi uzależnione jest od uprzedniego Zapisu na Czat (zarezerwowania miejsca) przez Klienta i otrzymanie potwierdzenia zapisu od Firmy w formie mailowej i/lub przez Komunikator na podany przez Klienta numer.
 2. Każdorazowo podczas Czatu odpowiedzi są wysyłane przez przydzielonego uprzednio przez Firmę Psychologa/Specjalistę, który danego dnia pełni Dyżur.

§ IV.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI CZATU Z PSYCHOLOGIEM

 1. Świadczenie usługi Czatu z Psychologiem przez Specjalistę/Psychologa na rzecz Klienta może nastąpić poprzez wymianę wiadomości na ustalonym Komunikatorze.

§ V.
FORMA PROWADZENIA WYMIANY WIADOMOŚCI W USŁUDZE CZATU Z PSYCHOLOGIEM

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Czat z Psychologiem niezbędne jest zapisanie się przez stronę  https://czatzpsychologiem.grwebsite.pl/ Na podanej stronie znajduje się informacja o dacie najbliższego Dyżuru Psychologa.
 2.  Klient otrzyma automatyczną odpowiedź mailową z prośbą o uzupełnienie danych i akceptacją Regulaminu oraz odesłanie zwrotne maila z tymi informacjami na ten sam adres z którego go otrzymał.
 3. W ciągu kilku/kilkunastu godzin po zatwierdzeniu przez Firmę przesłanych przez Klienta informacji, Firma odeśle wiadomość z potwierdzeniem zapisu na Czat z Psychologiem, podając szczegółowe informacje o Dyżurującym Specjaliście wraz z danymi do kontaktu. Wiadomość potwierdzająca zapis zostanie również wysłana na Komunikator przypisany do numeru telefonu podanego przez Klienta do wymiany wiadomości podczas czatu.
 4. Jeśli Komunikator nie będzie aktywny w momencie wysyłki potwierdzenia zapisu przez Firmę, potwierdzenie zapisu zostanie wysłane jedynie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail.
 5. Może się zdarzyć, że przed odesłaniem przez Klienta maila z uzupełnionymi danymi i akceptacją Regulaminu do skorzystania z Usługi zapisze się tyle innych osób, że dostępny podczas dyżuru Psycholog/Specjalista nie będzie mógł przyjąć więcej klientów w danym terminie. Wówczas Klient trafia na Listę Rezerwową o czym dostaje informację w mailu i wiadomości na Komunikatorze. Wówczas ma szansę otrzymać raz jeszcze propozycję skorzystania z Usługi dwa dni przed Dyżurem Psychologa, w sytuacji, gdy zwolni się miejsce i/lub zostanie w pierwszej kolejności poinformowany o dacie kolejnego Dyżuru Psychologa, gdy tylko taka data zostanie ustalona, a dany Klient wciąż będzie widniał w bazie kontaktów Firmy.
 6. Osobom, które otrzymały potwierdzenie zapisu na skorzystanie z Usługi, dwa dni przed Dyżurem Psychologa zostanie wysłana wiadomość e-mail oraz wiadomość na Komunikator z przypomnieniem o zbliżającym się spotkaniu z Psychologiem na czacie. Jeśli numer na Komunikatorze wciąż jeszcze nie będzie aktywny, wiadomość zostanie wysłana jedynie w formie elektronicznej e-mail. Wymagane jest potwierdzenie lub odwołanie swojej obecności, aby w razie nieobecności Klienta mógł skorzystać z Usługi inny Klienta z Listy Rezerwowej.
 7. Brak poinformowania o nieobecności podczas Czatu z Psychologiem PRZED rozpoczęciem Dyżuru Psychologa skutkuje niemożliwością zapisania się w pierwszej kolejności na kolejny nadchodzący czat.
 8. W godzinach Dyżuru Psychologa w ustalony dzień Numer Telefonu Specjalisty staje się aktywny i jest aktywny do czasu zakończenia Dyżuru. W tym czasie zapisani na czat Klienci mogą wysyłać Specjaliście/Psychologowi na podany numer widomości, w dowolnym momencie, opisując sytuacje, przeżycia i zadając pytania. Specjalista odpowiada na wiadomości wyłącznie do momentu zakończenia Dyżuru.
 9. W wyjątkowych sytuacjach Dyżur Psychologa i wymiana wiadomości na Czacie przez Komunikator jest możliwa maksymalnie 10 minut dłużej niż przewidywany czas Dyżuru. O przedłużeniu czasu Dyżuru decyduje specjalista i ma taką możliwość tylko w uzasadnionych przypadkach.
 10. Po zakończeniu Dyżuru Psychologa numer telefonu staje się nieaktywny i Specjalista nie ma możliwości odpowiedzieć na kolejne wiadomości. W innym czasie, gdy numer pozostaje aktywny, żaden dostępny pod danym numerem Specjalista nie ma możliwości odpowiedzieć na wiadomości na Komunikatorze przypisanym do tego numeru. Dlatego wszelkie wiadomości wysyłane na podany numer poza godzinami Dyżuru Psychologa nie będą odczytywane ani nie będzie na nie wysyłana odpowiedź. W sprawach organizacyjnych prosimy o wysłanie wiadomości na Ogólny numer telefonu lub Ogólny adres mailowy (patrz słowniczek).

§ VI.
KORZYSTANIE Z CZATU Z PSYCHOLOGIEM PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Istnieje możliwość korzystania z Usługi Czatu z Psychologiem przez osoby niepełnoletnie po uprzednim dostarczeniu zgody opiekuna prawnego na kontakt z Psychologiem. Po zapisie Klienta przez formularz, wiadomość którą otrzyma na podany przez siebie adres mailowy zawierać będzie poza uzupełniającymi pytaniami dokładną informację o formie w jakiej należy odesłać zgodę opiekuna.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

1. Klient ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, wiek a w przypadku braku pełnoletności dostarczyć zgodę opiekuna prawnego. Aby zapis na Czat z Psychologiem został potwierdzony wymagane jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu w tej samej wiadomości, w której Klient otrzyma dodatkowe pytania (szczegóły akceptacji regulaminu zostaną podane w wiadomości).

2. Po rozpoczęciu Czatu z Psychologiem w godzinach Dyżuru Psychologa, Klient zostanie poproszony o podanie adresu lub przybliżonej lokalizacji w jakiej się znajduje. Ta informacja może być wykorzystana jedynie w celu poinformowania odpowiednich służb w razie bezpośredniego zagrożenia życia Klienta lub osób w pobliżu Klienta podczas przeprowadzania rozmowy na czacie.

3. Psycholog ma obowiązek zachowania poufności informacji udzielanych przez Klienta, chyba że przepisy prawa polskiego nakazują inaczej. Podane przez Klienta informacje i dane są wykorzystywane jedynie do komunikacji z Klientem i do celów konsultacji/terapii/coachingu i są przetwarzane przez Psychologa oraz przez Firmę Psycholog Plus.

3. Wystawienie formalnej diagnozy psychologicznej, jest możliwe  jedynie podczas osobistej sesji indywidualnej. Nie ma możliwości wystawienia przez Psychologa formalnej diagnozy jedynie za pośrednictwem kontaktu pisanego. Diagnoza wystawiona bez osobistego spotkania na sesji indywidualnej, a jedynie poprzez wymianę wiadomości przez Komunikator, może być traktowana tylko jako wskazówki dla własnego rozwoju i należy ją traktować z ostrożnością.

§ VIII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Psycholog:

 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
 • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zakończenia wymiany wiadomości a nawet zablokowania Numeru Telefonu Klienta w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym i nie stosowania się do upomnień.
 • ma prawo do zakończenia kontaktu gdy Klient łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 • nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przejęcie informacji o Kliencie przez osoby trzecie, wynikające z działań na które Psycholog, a także Klient, nie wyrazili zgody. Mowa tu o włamaniach na konto, podszywania się innej osoby pod Klienta lub pod Psychologa, przejęcie adresu e-mail przez osobę trzecią, na co Psycholog nie ma wpływu.
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości od Klienta z powodów niezależnych od Psychologa
 • ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby (pogotowie, policję) i Firmę w przypadku gdy zorientuje się, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia Klienta lub/i osób w pobliżu Klienta podczas wymiany wiadomości na Czacie.

Firma

 • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • ma prawo do odwołania z dowolnych przyczyn ustalonego Dyżuru Psychologa
 • ma prawo do zablokowania Klienta i dopuszczenia go do ponownego skorzystania z Usługi na prośbę Psychologa jeśli Klient łamie zasady Regulaminu albo zachowuje się niestosownie.
 • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu
 • ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby (pogotowie, policję) w przypadku gdy Psycholog z którym rozmawia Klient podczas Dyżuru zgłosi, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia Klienta lub/i osób w pobliżu Klienta podczas wymiany wiadomości między Klientem a Psychologiem.

Klient:

 • ma prawo kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Psychologowi.
 • ponosi odpowiedzialność za efekty konsultacji z Psychologiem
 • ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego numeru telefonu i/lub komputera przed osobami trzecimi, jeśli zależy mu na zachowaniu poufności konwersacji pisanej.
 • bierze pod uwagę ewentualną możliwość zaginięcia wiadomości i nie otrzymania odpowiedzi od Psychologa z powodów natury technicznej. Zobowiązany jest wówczas do poinformowania o tym fakcie Psychologa, lub/i Firmę przesyłając stosowną wiadomość lub poprzez inną formę kontaktu, Ogólny Numer lub Ogólny Adres Mailowy.

§IX.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Psychologa w zakresie Czatu z Psychologiem podczas Dyżuru nie przysługuje Klientowi standardowe postępowanie reklamacyjne ze względu na to, że Usługa jest wykonywana bezpłatnie.
 2. Skargi, negatywne a także pozytywne opinie po rozmowie ze Specjalistą prosimy kierować na Ogólny Adres Mailowy. Na każdą opinię i skargę Firma odpowiada indywidualnie.

§ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. psychologplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym indywidualnie Klientów.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Psychologiem a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu wykonywania działalności Firmy, t.j. we Wrocławiu.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)
 5. Przystępując do Usługi Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu
Wykorzystujemy ciasteczka
Nota prawna
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ