Wrocław, ul. Purkyniego 1/114 koło Galerii Dominikańskiej
+48604611102
psychologplus.pl@gmail.com

Regulamin świadczenia Usług

Psychologia. Mindfulness. Coaching. Terapia


§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystępując do korzystania z Usługi, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Specjalistą: Marta Kwiatkowska ul. Krucza 39/15 53-410 Wrocław, NIP: 8961416970, a Klientem.
 3. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@psychologplus.pl lub psychologplus.pl@gmail.com.
 4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych/coachingowych/poradnictwa psychologicznego w dowolnej formie przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Specjaliście.
 5. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  • Numer telefonu Klienta – oznacza numer telefonu, z którego Klient wysyła wiadomości
  • Adres mailowy Klienta – oznacza adres z którego Klient wysyła wiadomości
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Psychologa w ramach dostępnych usług
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),  jest jednocześnie usługodawcą i oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem
  • Specjalista – Psycholog/ Coach/ Terapeuta Marta Kwiatkowska
  • Numer telefonu specjalisty – numer telefonu wykorzystywany wyłącznie w celu umawiania wizyt oraz w Usłudze Life Coach +48604611102
  • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej psychologplus.pl do której specjalista dysponuje stosownym prawem,
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych przez SMS, e-mail, wideorozmowa oraz innych dostępnych usług
  • Usługa Life Coach – oznacza usługę, która jest pomocą psychologiczną/coachingową udzielaną poprzez wymianę wiadomości SMS pomiędzy Specjalistą/Psychologiem a Klientem
  • Wideorozmowa / Psycholog Online – jest usługą psychologiczną, świadczoną przez wybrany przez Klienta komunikator: Skype, WatsApp, Zoom, komunikator ZnanyLekarz, Viber lub inny.
  • Porady psychologiczne e-mail – jest usługą odpowiedzi e-mail na wysłany uprzednio przez Klienta e-mail z opisem sytuacji i pytaniem do specjalisty

§ III.
USŁUGI

 1. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług w formie Usługi Life Coach – polegającej na wymianie wiadomości SMS pomiędzy Specjalistą/Psychologiem a Klientem, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług. Odpowiedzi mailowe w ramach usługi Porady Psychologiczne e-mail są wysyłane do Klienta po uiszczeniu opłaty oraz wysłaniu maila z pytaniem i opisem sytuacji. Umówienie wizyty online w ramach usługi Wideorozmowa /Psycholog Online jest możliwe po uiszczeniu opłaty i umówieniu się na wizytę (najlepiej w formie wysłania wiadomości SMS do Specjalisty na numer telefonu specjalisty lub maila)
 2. Płatności za wszystkie usługi, dokonywane mogą być przelewem przed rozpoczęciem współpracy
 3. Każdorazowo odpowiedzi są wysyłane przez psychologa z którym Klient nawiązał kontakt.

§ IV.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI LIFE COACH

 1. Świadczenie usługI Life Coach przez Specjalistę/Psychologa na rzecz Klienta może nastąpić poprzez wymianę wiadomości SMS według obowiązującego cennika.

§ V.
FORMA PROWADZENIA WYMIANY WIADOMOŚCI W USŁUDZE LIFE COACH ORAZ WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Life Coach niezbędne jest przesłanie wiadomości SMS pod numer +48604611102 z informacją o chęci skorzystania z Usługi Life Coach.
 2.  Klient otrzyma odpowiedź o dostępności usługi w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
 3. Po otrzymaniu odpowiedzi o dostępnej usłudze, Klient ma możliwość wysyłania wiadomości SMS oraz otrzymywania odpowiedzi od specjalisty. Klientowi przysługuje możliwość bezpłatnego przetestowania usługi przez 3 dni od wysłania przez niego pierwszej wiadomości SMS. Do wykorzystania w tym czasie jest 7 odpowiedzi od Specjalisty.
 4. Po upływie 3 dni Specjalista/Psycholog nie ma możliwości wysłania kolejnej odpowiedzi. Niezbędne jest przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu lub informacji o tym, że przelew został wykonany, aby móc kontynuować korzystanie z Usługi Life Coach. Dane do przelewu: nr konta 13114020040000310252041000 Marta Kwiatkowska, w tytule należy wpisać Usługa Life Coach oraz numer telefonu z którego Klient wysyła wiadomości. Po otrzymaniu przelewu na konto Usługa może być kontynuowana/wznowiona. Opłaty według aktualnego cennika. Przelew może być dokonany także przez bramkę płatności w Serwisie.
 5. Psycholog nie ma możliwości odpowiadania na wiadomości, gdy Klient nie dokona przedpłaty lub nie prześle potwierdzenia.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub nie przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu powoduje, że Specjalista nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta, co oznacza brak odpowiedzi przez Specjalistę.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Specjalisty.
 8. Specjalista zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Specjalista wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

§ VI. FORMA PROWADZENIA WYMIANY WIADOMOŚCI W USŁUDZE PORADY PSYCHOLOGICZNE E-MAIL ORAZ WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Klient po uiszczeniu opłaty wysyła mail z opisem sytuacji i pytaniem do specjalisty. Specjalista odpowiada w ciągu dwóch dni roboczych. Dane do przelewu numery kont bankowych złotówkowych lub walutowych dostępne są na stronach z poszczególnymi ofertami. Opłaty można także dokonać za pośrednictwem bramki płatności.
 2. Psycholog nie ma możliwości odpowiadania na wiadomości, gdy Klient nie dokona przedpłaty lub nie prześle potwierdzenia.
 3. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub nie przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu powoduje, że Specjalista nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta, co oznacza brak odpowiedzi przez Specjalistę.
 4. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Specjalisty.
 5. Specjalista zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 6. Specjalista wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

VI. FORMA PROWADZENIA KONSULTACJI ONLINE JAKO WIDEOROZMOWY ORAZ CZAT PISANY

 1. Klient dokonuje przedpłaty. Dane do przelewu numery kont bankowych złotówkowych lub walutowych dostępne są na stronach z poszczególnymi ofertami. Opłaty można także dokonać za pośrednictwem bramki płatności.
 2. Po dokonaniu przedpłaty Klient wysyła SMS na numer telefonu Specjalisty, by umówić wizytę lub umawia wizytę bezpośrednio przez kalendarz ZnanyLekarz na stronie z ofertą
 3. Wizyta odbywa się w wyznaczonym terminie.
 4. Istnieje możliwość przełożenia lub odwołania wizyty z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Klient wysyła SMS z informacją, że potrzebuje przełożyć lub odwołać wizytę oraz prośbę o zwrot przelanej kwoty.
 5. Jeśli wizyta zostanie odwołana później niż 24 godziny przed umówioną wizytą, płatność przepada i kwota nie zostanie oddana. Jest to traktowane tak, jakby wizyta się odbyła.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

1. Klient ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu

2.Psycholog ma obowiązek zachowania poufności informacji udzielanych przez Klienta, chyba że przepisy prawa polskiego nakazują inaczej. Podane przez Klienta informacje i dane są wykorzystywane jedynie do komunikacji z Klientem i do celów konsultacji/terapii/coachingu i są przetwarzane przez Psychologa.

3. Wystawienie formalnej diagnozy psychologicznej, jest możliwe  jedynie podczas osobistej sesji indywidualnej. Nie ma możliwości wystawienia przez Psychologa formalnej diagnozy jedynie za pośrednictwem kontaktu mailowego, czat, Skype. Diagnoza wystawiona bez osobistego spotkania na sesji indywidualnej, a jedynie poprzez wymianę wiadomości drogą SMSową, mogą być traktowane tylko jako wskazówki dla własnego rozwoju i należy ją traktować z ostrożnością.

§ VIII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Psycholog:

 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
 • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 •  nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi i podejmowania komunikacji SMS lub e-mail, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • ma prawo do zakończenia kontaktu SMS lub e-mail, gdy Klient łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu
 • nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przejęcie informacji o Kliencie przez osoby trzecie, wynikające z działań na które Psycholog, a także Klient, nie wyrazili zgody. Mowa tu o włamaniach na konto, podszywania się innej osoby pod Klienta lub pod Psychologa, przejęcie adresu e-mail przez osobę trzecią, na co Psycholog nie ma wpływu.
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości od Klienta z powodów niezależnych od Psychologa
 • Specjalista ma prawo odmówić wysyłania więcej niż 10 odpowiedzi w formie SMS dziennie.Specjalista odpowiada w czasie dogodnym dla siebie, według własnych możliwości czasowych.

Klient:

 • ma prawo kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Psychologowi.
 • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii/konsultacji z Psychologiem
 • ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego numeru telefonu przed osobami trzecimi, jeśli zależy mu na zachowaniu poufności konwersacji mailowej.
 • bierze pod uwagę ewentualną możliwość zaginięcia wiadomości i nie otrzymania odpowiedzi od Psychologa z powodów natury technicznej. Zobowiązany jest wówczas do poinformowania o tym fakcie psychologa, przesyłając stosowną wiadomość lub poprzez inną formę kontaktu, jeśli decyduje się na podjęcie postępowania reklamacyjnego, w przedziale czasu od 3 dni od wysłania wiadomości wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu do 30 dni. Zgłoszone nieotrzymanie odpowiedzi od Psychologa po upływie 30 dni skutkuje brakiem możliwości zrealizowania reklamacji

§IX.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Psychologa w zakresie Usługi Life Coach lub Porad Psychologicznych przez e-mail, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja usługi Psycholog Online powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Psychologa kontakt@psychologplus.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Klienta będącego  stroną umowy oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Psychologa.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Psychologa.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Psychologa nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. psychologplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Psychologiem a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby firmy Psychologa, tj. we Wrocławiu
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)
 5. Przystępując do usługi Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu
Wykorzystujemy ciasteczka
Nota prawna
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ