Wrocław, Granollers, Barcelona
+48604611102
psychologplus.pl@gmail.com

Psycholog Online /Skype, Czat

Mindfulness. Medytacja. Przemiana Świadomości. Psycholog Barcelona. Psycholog Wrocław. Psycholog Online.

Marta Kwiatkowska – ZnanyLekarz.pl
Psycholog Online- Psycholog Skype i Czat z Psychologiem

Jak możesz się umówić:

 • przez aplikację/kalendarz (powyżej)
 • wysyłając SMS na numer +48604611102
 •  wysyłając mail na psychologplus.pl@gmail.com
 • wysyłając zapytanie przez komunikator w prawym dolnym rogu ekranu
 • Lub przez formularz kontaktowy. Kliknij!

CENNIK:

 • czat pisany 90zł/h; (25 eur lub 25 gbp na konta walutowe)
 • Rozmowa video Psycholog Skype 150zł (konto złotówkowe), 40 euro, 35 funtów (konta walutowe) / 55min
 • Porady psychologiczne e-mail – czytaj tutaj
 • Usługa „Life coach” -codzienny kontakt SMS z Twoim psychologiem/konsultantem/trenerem mentalnym/coachem -czytaj tutaj

Jak opłacić:

 • Możesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto, najlepiej przed wizytą (numery kont poniżej)
 • Lub dodając do koszyka i dokonując wpłaty przez stronę (poniżej)

Konta do wpłaty:

ZŁOTÓWKI (PLN) 13 1140 2004 0000 3102 5204 1000 Marta Kwiatkowska mBank

EURO (EUR) 17 1140 2004 0000 3412 0884 1118 Marta Kwiatkowska mbank

FUNTY (GBP) 27 1140 2004 0000 3012 0884 1134 Marta Kwiatkowska mBank

W razie pytań zapraszam do kontaktu: SMS +48604611102 lub mail: psychologplus.pl@gmail.com

Kontaktując się akceptujesz regulamin

Regulamin świadczenia usług Pomocy Online

§ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Psychologiem a Klientem.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail.
 3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Psychologowi.
 4. Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji na temat jego wieku (pełnoletniość) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych

§ II.
SŁOWNICZEK REGULAMINU

 1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
  • Adres e-mail Klienta – oznacza adres poczty elektronicznej, z której Klient wysyła wiadomości
  • Klient – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Psychologa w ramach serwisu,
  • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),  jest jednocześnie usługodawcą Pomocy Online i oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem
  • Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej psychologplus.pl do której ten dysponuje stosownym prawem,
  • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,
  • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Psychologa w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
  • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Psychologa, drogą mailową, polegające w szczególności na terapii i udzielaniu pomocy psychologicznej.

§ III.
USŁUGI

 1. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych w formie Pomocy Online – Psycholog Online Czat/Skype z Psychologiem, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.
 2. Płatności za usługi/konsultacje online, dokonywane mogą być przelewem tradycyjnym
 3. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa/terapeutę

§ IV.
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH PSYCHOLOG ONLINE

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Psychologa na rzecz Klienta w zakresie Pomocy Online – Czat/Skype z Psychologiem może nastąpić poprzez wymianę wiadomości na czacie lub spotkanie audiowizualne przez Skype (osobne cenniki)

§ V.
FORMA PROWADZENIA WYMIANY WIADOMOŚCI W USŁUDZE PSYCHOLOG ONLINE

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług Pomocy Online – Czat z Psychologiem niezbędne jest przesłanie wiadomości e-mail na adres kwiatkowskamarta71@gmail.com, psychologplus.pl, lub przez program czat na telefonie: Viber, WhatsApp (nr telefonu 604611102) lub Skype (wpisując pełną nazwę Marta Kwiatkowska Psycholog Wroclaw) w celu umówienia dogodnego terminu rozmowy na czacie.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług Psycholog Online – Skype z Psychologiem niezbędne jest przesłanie wiadomości e-mail na adres kwiatkowskamarta71@gmail.com, psychologplus.pl, informacji smsem lub poprzez Skype, Viber, WhatsApp bądź zapisanie się przez portal ZnanyLekarz.pl w celu umówienia dogodnego terminu spotkania w formie audiowizualnej przez Skype, Viber, WhatsApp
 3.  Klient otrzyma odpowiedź na wysłaną wiadomość w ciągu 3 dni roboczych na adres, z którego została wysłana pierwsza wiadomość
 4. Po umówieniu spotkania w usłudze Psycholog Online – Czat/Skype należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu za usługę nr konta 13 1140 2004 0000 3102 5204 1000 na adres e-mail. Opłata według cennika.
 5. Psycholog może odmówić Pomocy Online – Czat/Skype z Psychologiem i odpowiadania na wiadomości, gdy Klient nie dokona przedpłaty lub nie prześle potwierdzenia.

§ VI.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Po umówieniu spotkania należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu za usługę nr konta 13 1140 2004 0000 3102 5204 1000 na adres e-mail. Opłata według cennika.
 2. Wraz z wiadomością wysłaną przez Klienta, w celu otrzymania odpowiedzi wymagane jest załączenie do tejże wiadomości potwierdzenia wykonania przelewu. Brak załączonego potwierdzenia skutkuje brakiem rozpoczęcia wymiany wiadomości czat lub rozpoczęcia rozmowy Skype w usłudze Psycholog Online
 3. Cena za każde spotkanie wg cennika.
 4.  W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej przez Psychologa
 5. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub nie przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu powoduje, że Psycholog nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta, co oznacza brak odpowiedzi przez Psychologa.
 6. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Psychologa.
 7. Psycholog zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 8. Psycholog wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

§ VII.

POUFNOŚĆ I ANONIMOWOŚĆ

1. Klient ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu jeśli komunikacja czat odbywa się za pomocą telefonu lub adres e-mail jeśli czat odbywa się za pomocą komputera

2.Psycholog ma obowiązek zachowania poufności informacji udzielanych przez Klienta, chyba że przepisy prawa polskiego nakazują inaczej. Podane przez Klienta informacje i dane są wykorzystywane jedynie do komunikacji z Klientem i do celów konsultacji/terapii i są przetwarzane przez Psychologa.

3. Wystawienie formalnej diagnozy psychologicznej, jest możliwe  jedynie podczas osobistej sesji indywidualnej. Nie ma możliwości wystawienia przez Psychologa formalnej diagnozy jedynie za pośrednictwem kontaktu mailowego, czat, Skype. Diagnoza wystawiona bez osobistego spotkania na sesji indywidualnej, a jedynie poprzez wymianę wiadomości drogą mailową, mogą być traktowane tylko jako wskazówki dla własnego rozwoju i należy ją traktować z ostrożnością.

§ VIII.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Psycholog:

 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
 • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 •  nie ma obowiązku wysyłania odpowiedzi i podejmowania komunikacji czat, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
 • nie ma obowiązku kontynuowania wymiany wiadomości e-mail, w przypadku  naruszenia zasady wysyłania wiadomości w systemie 1 na 1, opisanej w pkt 4. § V)
 • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • ma prawo do zakończenia kontaktu czat, gdy Klient łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu
 • nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przejęcie informacji o Kliencie przez osoby trzecie, wynikające z działań na które Psycholog, a także Klient, nie wyrazili zgody. Mowa tu o włamaniach na konto, podszywania się innej osoby pod Klienta lub pod Psychologa, przejęcie adresu e-mail przez osobę trzecią, na co Psycholog nie ma wpływu.
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości od Klienta z powodów niezależnych od Psychologa

Klient:

 • ma prawo kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Psychologowi.
 • ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z Psychologiem
 • ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego adresu poczty e-mail przed osobami trzecimi, jeśli zależy mu na zachowaniu poufności konwersacji mailowej.
 • bierze pod uwagę ewentualną możliwość zaginięcia wiadomości i nie otrzymania odpowiedzi od Psychologa z powodów natury technicznej. Zobowiązany jest wówczas do poinformowania o tym fakcie psychologa, przesyłając stosowną wiadomość lub poprzez inną formę kontaktu, jeśli decyduje się na podjęcie postępowania reklamacyjnego, w przedziale czasu od 3 dni od wysłania wiadomości wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu do 30 dni. Zgłoszone nieotrzymanie odpowiedzi od Psychologa po upływie 30 dni skutkuje brakiem możliwości zrealizowania reklamacji

§IX.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Psychologa, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja usługi Psycholog Online powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Psychologa kontakt@psychologplus.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Klienta będącego  stroną umowy oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Psychologa.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Psychologa.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Psychologa nastąpi niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
 2. psychologplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Psychologiem a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby firmy Psychologa, tj. we Wrocławiu
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)
Wykorzystujemy ciasteczka
Nota prawna
Ciasteczko
AKCEPTUJĘ
A może masz ochotę popracować z podświadomością? Pobierz Przewodnik Autohipnozy za darmo

Aby przyspieszyć procesy manifestacji, przekształcić destrukcyjne systemy przekonań i pozbyć się blokad...

POBIERZ BEZPŁATNIE PRZEWODNIK AUTOHIPNOZY

Szanujemy Twoją prywatność. Politykę prywatności znajdziesz na stronie głównej psychologplus.pl